Members

  • Mr. Hui Chi Kuen (Department Head)
  • Mr. Kong Ping Wah
  • Miss Yuen Sze Nga